Vanaf het moment dat ik op de beginnerscursus voor Imkers hoorde dat iedere plant zijn eigen kleur stuifmeel heeft, ben ik geïnteresseerd geraakt. Ook de voedingswaarde van het stuifmeel verschilt per pol. En iedere bloem heeft ook een eigen vorm pol. Het zijn allemaal onzichtbare mannelijk zaadcellen die door de lucht vliegen, op onze auto’s belanden in neuzen van mensen terecht komen die dan al of niet hooikoorts krijgen. Wind bestuivers met potentie. Ongelofelijk wat je te zien krijgt als dit onder de microscoop ligt. Prachtig gewoon en niemand die dit weet . Wat een potentie draagt dit in zich. Wolfgang Leib ,de kunstenaar uit Duitsland, vind dit het begin van alle leven. En terecht. Zonder pollen geen zaad en zonder zaad geen plant en zonder plant geen voedsel. Voor mij is dat een reden om een icoon te maken. Dit is het ware goud door God ons gegeven. Het midden is het goddelijke goud en eromheen schilder ik met echt stuifmeel. Hier heb ik volgens het principe van ei tempera verf van gemaakt. alles op een echt iconen plankje. Ik mag het exposeren in galerie Blauwdruk in Zwolle. Gelukkig wordt het niet verkocht want het moet nog in de tentoonstelling van mijn werk getoond worden. Verder schilder ik de pollen op papier ook met tempera. Ik schilder de pollen zelf ook met echt stuifmeel dat ik met ei tempera aanmaak. Het resultaat is geinig, maar na een paar maanden heeft de wasmot alles opgevreten. Wat jammer dat ik daar geen beelden van heb gemaakt. Dat kan volgende keer dus en dan bewust. De canvassen die nog over zijn bespuit ik met speciale transparante vernis. De pollen maak ik vervolgens na in ruimtelijk viltwerk. Ik streef ernaar de potentie uit te drukken en de prachtige kleuren en vormen. Verder bouw ik van oude gebruikte onderdelen van een bijenkast uit Oost-Duitsland een acht hoekige vorm. Een onderdeel van het bijenraad. Bij het bedrijf Momentize in Hilversum laat ik een beeldje van mijzelf als imker maken. Qua verhouding als een eitje in de cel.  Buiten is binnen en binnen is buiten geworden. Als ik mezelf tussen de pollen zet levert dit interessante beelden op. Het lijken nu wel reuze pollen. Heel minuscuul wordt nu enorm opgeblazen. Voor de komende periode ga ik me richten op de ongelofelijk interessante huid van de pollen. Dit worden gave structuren. 

 

pollen
From the moment I heard on the beginner course for Beekeepers that every plant has its own colour of pollen, I became interested. The nutritional value of the pollen also differs per pollen. And every flower also has its own pollen shape. They are all invisible male sperm that fly through the air, end up on our cars in the noses of people who get hay fever or not. Wind pollinators with potential. Unbelievable what you get to see when this is under the microscope. It’s beautiful and no one knows it. What a potential this carries. Wolfgang Leib, the artist from Germany, thinks this is the beginning of all life. And rightly so. Without pollen no seed and without seed no plant and without plant no food. For me that’s a reason to make an icon. This is the true gold God gave us. The middle is the divine gold and around it I paint with real pollen. I have made this according to the principle of egg tempera paint. everything on a real icon shelf. I’m allowed to exhibit it in the Blueprint gallery in Zwolle. Luckily it will not be sold because it still has to be shown in the exhibition of my work. I also paint the pollen on paper with tempera. I paint the pollen myself with real pollen that I make with egg tempera. The result is amusing, but after a few months the wax moth has eaten everything. What a pity I didn’t make any images of it. So I can do that next time and then consciously. The canvases that are left I spray with special transparent varnish. I then recreate the pollen in spatial felt work. I strive to express the potential and the beautiful colours and shapes. I also build an eight-sided shape from old used parts of a beehive from East Germany. A part of the beehive. At the company Momentize in Hilversum I have a statue made of myself as a beekeeper. In proportion as an egg in the cell. Outside has become inside and inside has become outside. When I put myself between the pollen I get interesting images. They now look like giant pollen. Very minuscule is now being blown up enormously. For the coming period I will focus on the incredibly interesting skin of the pollen. These are going to be cool structures.